NAŠE CIELE

Podporujeme členské a spolupracujúce organizácie, aby mali dôstojné podmienky pre prácu pri usmerňovaní rozvoja záujmov, formovaní návykov, zdokonaľovania praktických zručností deti, mládeže a ostatných zúčastnených osôb v čase mimo vyučovania.

AKTIVITY

ORGANIZUJEME PRACOVNÉ STRETNUTIA, SEMINÁRE, ŠKOLENIA A KONFERENCIE, KTORÝCH ÚLOHOU JE:

1. Zastupovať záujmy detí, mládeže, iných osôb, rodičov navštevujúcich CVČ, zamestnancov CVČ.
2. Prezentovať spoločné záujmy ACVČ SR.
3. Participovať na tvorbe legislatívy týkajúcej sa CVČ.
4. Iniciovať a realizovať vzdelávacie a spoločenské aktivity.
5. Vykonávať publikačnú a edičnú činnosť.
6. Nadväzovať kontakty a spolupracovať s inými organizáciami v oblasti práce s deťmi a mládežou v rámci Slovenskej republiky a v zahraničí.
7. Podieľať sa na vzdelávaní zamestnancov CVČ.

NAŠA VÍZIA


Byť jedným z dôležitých aktérov podieľajúcim sa na vytváraní moderného výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý podporuje rozvoj deti a mládeže a prispieva k zavádzaniu nových trendov v práci mimo vyučovania.