AKO SA STAŤ ČLENOM?


     Členom ACVČ SR sa môže stať právnicka a fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami, cieľmi a predmetom činnosti ACVČ SR. O prijatí za člena rozhoduje predsedníctvo ACVČ SR na základe písomnej prihlášky. Na základe prejaveného záujmu, záujemca o členstvo (individuálny člen alebo CVČ) vyplní predbežný formulár, na základe ktorého mu bude pridelené identifikačné číslo člena. Následne prihláška za člena ACVČ SR bude zaslaná predsedníctvu na schválenie.

     Členstvo vzniká dňom schválenia predsedníctvom a zaplatením členského príspevku v súlade so stanovami ACVČ SR. Člena ACVČ SR – právnickú osobu zastupuje jej štatutárny zástupca (spravidla riaditeľ) alebo ním určená osoba. Bližšie o členstve v Stanovách ACVČ SR. Členský poplatok na kalendárny rok 2019 je 70 €. Môže byť upravený (zvýšený, alebo znížený) na základe odsúhlasenia členmi ACVČ SR na Valnom zhromaždení.

PRIHLÁŠKA

 Stiahnite si prihlášku

 

 Stiahnut prihlasku

a odošlite na adresu:

Centrum voľného času – JUNIOR
Asociácia centier voľného času SR
Tajovského 30
975 90 Banská Bystrica